MARKETVIX

VIX

SymbolNameLast PriceChange% ChangeVolume% TurnoverTotal Asset
EXIVVelocityShares 1x Dly Invrs VSTOXXFtsETN33.59+2.00+6.35%14.68K+2.25%12.17M
SVXYProShares Short VIX Short-Term Futures53.82+1.63+3.12%4.73M+2.15%326.87M
ZIVVelocityShares Daily Inverse VIX MT ETN65.61+1.73+2.71%52.58K+1.30%71.91M
XVZiPath® S&P 500 Dynamic VIX ETN18.60-0.14-0.72%168.00--5.88M
VIXMProShares VIX Mid-Term Futures23.66-0.53-2.19%84.46K+1.45%50.61M
VXZiPath® B S&P 500® VIX Md-Trm Futs™ ETN19.66-0.55-2.74%244.90K+1.53%23.95M
EVIXVelocityShares 1x Long VSTOXX Futs ETN5.13-0.31-5.70%4.80K0.00%2.25M
VIXYProShares VIX Short-Term Futures18.97-1.15-5.72%5.80M+4.44%299.41M
VXXiPath® B S&P 500® VIX S/T Futs™ ETN23.02-1.41-5.77%74.39M+4.38%959.20M
VIIXVelocityShares VIX ST ETN9.74-0.64-6.17%177.64K+4.24%24.71M
UVXYProShares Ultra VIX Short-Term Futures24.61-2.45-9.05%30.26M+6.65%586.42M
TVIXVelocityShares Daily 2x VIX ST ETN12.53-1.59-11.26%67.71M+8.14%1.24B